جنس این اسلش کتان ونخ است

قسمت کمر آن کشی ودکمه و زیپ است

رو یقسمت ران آن زاپ دار است که زاپ

آن به حالت فشرده است وپا زیر آن مشخص نیست

دمپای آن حالت کشی دار است دارای دو جیب در پشت است ودوجیب در جلو دارد

فرمی اسپرت دارد ومناسب محیط های دوستانه خانوادگی پیاده روی روزانه میباشد

جنس آن فوق العاده مرغوب وبا کیفیت است که در شستشو ها رنگ پس نمیدهد

قابل شستشو در دمای 30درجه سانتی گراد ووقابل اتو کشی در دمای پایین میباشد