این شلوار ورزشی مناسب برای استفاده روزمره و ورزش کردن می باشد.
دارای تن خور نیمه جذب می باشد.
فاق شلوار متوسط است.
دارای دو جیپ زیپ دار از طرفین و یک جیپ از عقب سمت راست می باشد.
دم پای شلوار فیتمی باشد.
از پارچه با کیفیت بالا برخوردار می باشد.