این تیشرت مناسب افراد سایز بزرگ است.
تن خورآن بصورت آزاد است.
دارای طرح بر روی قسمت جلویی تیشرت میباشد.
طرح روی تیشرت چاپی است.
طرح چاپی روی پیراهن بسیار با کیفیت است وطی 
بارهای متعدد شستشو تغییر نمیکند.
یقه نیشرت گرد است وبه صورت تیکه دوزی است .
آستین های تیشرت به صورت آزاد تا وسط بازو می آید.
قدپیراهن تا روی باسن میآید وانتهای تیشرت به صورت نیم هلالی است 
که تشکیل دهنده فرم شیکی بر روی انواع شلوار ها را سبب میشود.
به دلیل جنس پنبه ای آن تعریق را جذب نمیکند.
بسیار خنک است وبرای فصل تابستان مناسب است.