این دستکش ها از جنس چرم طبیعی تهیه شده و داخل آنها خزدار می باشد.