این ساعت برند مارک مادکس میباشد
سه موتور ان فعال میباشد.
دارای نشانگر روز و ماه میباشد.
موتور این ساعت ژاپنی میباشد
همراه با بند اضافه