جنس این سویشرت پشم وپنبه است .

روی سر شانه شمعی مموری مغز دوزی شده است .

کنار جیب بغل نیز به همین صورت پارچه ممموری مغزی دوزی شده میباشد

دارای دوجیب در بغل میباشد

مناسب محیط های اسپرت نیمه رسمی جمع های دوستانه و خانوادگی میباشد

دارای دوجیب زیپ دار میباشد وجلوی سویشرت زیپ دار است

داخل آن بدون آستر میباشد

قابل شستشو در دمای 30 درجه سانتی گراد میباشد