برند این شلوار لاکارینو میباشد.
این شلوار جین فرمجذبدارد.
فاق این شلوار متوسط میباشد.
دمپای شلوار تنگ میباشد.
طرح جلو شلوارساده میباشد.
فرم جیب جلو و عقب شلوار ساده میباشد.
شلوار از الیاف با کیفیت تهیه شده است.
کمربند همراه دارد.
از محلول های سفید کننده در شستشو نباید استفاده شود.
تا دمای 30 درجه برای شستشو با ماشین لباسشویی مجاز میباشد.
قابل اتو کشی میباشد.