این شلوار جین فرم جذب و فاق متوسط دارد.
شلوار با دکمه و زیپ بسته می شود.
از الیاف نخی تهیه شده است.
از ماشین لباس شویی با دمای 30 درجه برای شستن استفاده شود.
از خشک کن استفاده نشود.