این شلوار ورزشی مناسب استفاده روزمره و ورزش کردن می باشد.
دارای تن خور نیمه جذب می باشد.
فاق شلوار متوسط است.
دارای دو جیب زیپ دار از طرفین و یک جیپ از عقب سمت راست می باشد.
دم پای شلوار راسته می باشد.
از پارچه باکیفیت بالا برخوردار می باشد