شلوارهای کتان مناسب استفاده روزانه و برای چهار فصل قابل استفاده است. دقت کنید شلوار در دمای حداکثر 30 درجه شستشو شود.