جنس این هودی دورس سه نخ ضخیم میباشد

جنس پارچه بسیار باکیفیت میباشد

دارای یک جیب پاکتی در وسط میباشد

روی آستین ها به اندازه ده سانت طرح نوشته چاپی دارد

دارای کلاه سرخود است که بابند کوچک وبزرگ ومیشود.

آستن ها بلند وسر آستین ها به طول ده سانت کشباف است.

طول لباس تا روی باسن میآید وپایین تنه حالت کشباف دارد

روی جیب طرح آرم نورث فیس به صورت چاپی میباشد.

مناسب پیاده روی ورزش مهمانی ها وجمع های دوستانه میباشد

قابل شستشو در دمای 30درجه میباشد.