جنس این هودی دورس سه نخ است.

مدل آن به صورت جلو بسته است که یک جیب دوطرفه در قسمت شکم آن قرار دارد.

طرح روی سینه آن به صورت چاپ کاتر میباشد.

مناسب دانشگاه محیط های دوستانه پیاده روی و

اسفاده درفصول سرد سال میباشد.

کلاه سرخودی دارد که با بند قسمت صورت آن تنگ وگشاد ومیشود.

طول این هودی تا روی کمر میباشد وپایین آن ودور آستین های آن به صورت کشباف است.

قابل شستشو در دمای 30درجه با ماشین لباسشویی میباشد.