این پلیور آستین بلند و دارای فرم نیمه جذب می باشد. دور یقه، سر آستین و لبه پایین لباس کشباف می باشد و بر روی سینه و بازوی آن دو نوار رنگی وجود دارد. دقت کنید در دمای حداکثز 30 دجه شستشو شود.