این پلیور دارای آستین بلند، یقه هفت و تن خوری نیمه جذب می باشد. پلیور از الیاف سلانیک تهیه شده و مناسب استفاده در فصول سرما می باشد.