این پلیور دارای آستین بلنداست.
یقهدار و تن خوری نیمه جذب می باشد. 
پلیور مناسب استفاده روزمره بوده است.
از الیاف نخی تهیه شده است.
در دمای 30 درجه شستشو شود.