این پلیور دارای آستین بلند می باشد.
یقه ان دیپلمات می باشد.
تن خوری تقریبا آزاد دارد. 

پلیور مناسب استفاده روزمره بوده.
از الیاف نخی تهیه شده است.
طرح آن راه راه می باشد.