پارچه این پلیور دورس میباشد
یقه این پلیور گرد میباشد.
دارای فرم جذب میباشد.
مناسب استفاده از روزهای سرد.
برای استایل روز مره مناسب میباشد.
دردمای 30 درجه یاپایین تر شسته شود.