جنس این پیراهن دورس رینگر میباشد که بسیار باکیفیت میباشد

طرح روی آن به صورت راه راه عمودی است.

یقه آن گرد وحالت کشباف دارد.سر آستین وپایین تنه لباس کشیاف است.

مناسب جمع های دوستانه پیاده روی واستایل های اسپرت است

آستین های آن بلند است وقد لیاس تا روی باسن می آید.

دوختی کاملا حرفه ای دارد وتن خور آن بسیار جذاب است.

قابل شستو شو در دمای 30درجه میباشد