آستین های این پلیور بلند و قد آن تا روی کمر است. پلیور دارای فرم جذب و یقه پنج سانتی می باشد. همچنین این پلیور از پنبه تهیه شده است.