جنس این پیراهن نخ وپنبه میباشد

پارچه این چیراهن ها نیم کش مسیباشد وکشسانی متوسطی دارد

دارای یک جیب بر روی قسمت چپ سینه میباشد

یقه ان حالت ایستاده دارد و با دکمه از پشت ثابت می ایستد

آستین های ان کوتاه است و قد محصول تا روی باسن می اید

درای دوختی حرفه ای و ومتقارن است.

پارچه آن برای اتو کشی بسیار مناسب است و سریع خط تاها تغییر میابد

مناسب تیپ های رسمی و خانوادگی مهمانی ها میباشد

برای استفاده درفصل تابستان وبهار خنک میباشد

قابل شستشو در دمای 30درجه سانتی گراد میباشد

وقابل اتو کشی در دمای پایین میباشد