جنس این پیراهن ها جین میباشد

آستین های ان کوتاه است و

قد کار تا روی باسن قرار میگیرد

دارای دو جیب روی سینه ان است و

روی جیب های پیراهن دارای زاپ است

و در کل زاب های کوچک در کل کار بکار رفته است

مدل یقه ان برگردان است و داری دو جیب

با دکمه های فلزی بر روی سینه ان است

مناسب محیطهای دوستانه مهمانی ها ومجالس

بخصوص در فصل بهار وتابستان است

قابل شستوشو در دمای پایین تر از 30درجه سانتی گراد

از سفید کننده ها درحین شستشو

خودداری شود وقابل اتو کشی نیز میباشد