جنس این پیراهن ها شمره است که بسیار نرم وحالتی سوزنی دارد

روی قسمت سینه یک جیب با دوخت گلدوزی برند ایتوک است

یقه آن پیراهنی وتا شونده است وپایین لباس حالتی هلالی دارد

آستین های آن بلند و با دکه باز وبسته میشود

مناسب محیط های رسمی ادارات ومهمانی ها میباشد

در انتهای دکمه ها دوختی از برند ایتوک ودکمه اضافه قرار دارد

قایل شستوشو دردمای 30درجه سانتی گراداست

وقابل اتو کشی در دمای پایین است