این پیراهن از الیاف نخی تهیه شده است.
برای استفاده روزمره مناسب می باشد.
تن خوری نیمه آزاد دارد.
دارای فرم یقه معمولی می باشد.
از کیفیت مناسبی برخوردار می باشد.

پارچه ای خنک دارد ومخصوص روزهای گرم تابستان است.

طرحی پارچه متفاوت وشاد است.