این ژاکت با شش دکمه بازوبسته می شود.
از الیاف گرم تهیه شده است.
طرح پارچه ساده می باشد.
برروی آرنج تیکه دوزی شده است.
دارای دو جیب درطرفین می باشد.
سرآستین وپایین تنه دارای کش باف می باشد.