این کیت برای مراقبت از کفش های جنس

چرم -جیر-نبوک و...است

اینژل سریعا خشک میشود و اثر آن روی کفش نمیماند

حالتی محافظتی از خش وچروک وگرد وغبار بر بروی کفش ایجاد میکند

بروسی بر روی درپوش ژل قرار دارد بکه بافشار بر روی

کفش ژل را با آن میتوان بر روی کفش پخش کرد