جنس این کاپشن کاپریس میباشد.
در قسمت داخل کاپشن جلیقه قابل جدا شدن دارد.
کاپشن با زیپ و دکمه بسته میشود.
دارای دو جیب در جلو و یک جیب در بغل میباشد.
دارای تن خوری کلاسیک میباشد.