این کمر بند از چرم گاوی ایرانی تهیه شده است.

از برند رایاچرم می باشد.

از سگک با کیفیت ترکیه ای استفاده شده است.

طرح چرم کمر بند ساده است.