جنس این پیراهن ها جین کاغذی میباشد

آستین های ان کوتاه است و

قد کار تا روی باسن قرار میگیرد

دارای دو جیب روی سینه ان است و

مدل یقه ان برگردان است و داری دو جیب

با دکمه های فلزی بر روی سینه ان است

مناسب محیطهای دوستانه مهمانی ها ومجالس

بخصوص در فصل بهار وتابستان است

قابل شستوشو در دمای پایین تر از 30درجه سانتی گراد

از سفید کننده ها درحین شستشو

خودداری شود وقابل اتو کشی نیز میباشد