این کمربند از چرم گاوی ایرانی تهیه شده است.
از سگک با کیفیت ترکیه ای استفاده شده است.
طرح چرم کمربند طرح دار است.